Reglement

Reglement

REGLEMENT 32ste EURO MINIEMENTORNOOI U13.

1. Het kwalificatietornooi wordt betwist op zaterdag 5 augustus 2017, met 24 ploegen.

2. In het kwalificatietornooi zijn er 6 reeksen van 4 ploegen. De winnaar van elke reeks (6) kwalificeert zich voor het Euro Miniemen hoofdtornooi dat plaats heeft op 11, 12 en 13 augustus 2017.

3. De zes winnaars uit het kwalificatietornooi verplichten zich, enkel door hun deelname aan dit kwalificatietornooi, om ook deel te nemen aan het Euro Miniemen hoofdtornooi van 11, 12 en 13 augustus. Een gekwalificeerde ploeg die niet verschijnt op het hoofdtornooi krijgt een boete van 250 Euro.

4. De ploegen die tweede, derde of vierde eindigen in hun reeks van het kwalificatietornooi, zijn uitgeschakeld en nemen niet deel aan het Euro Miniemen hoofdtornooi van 11, 12 en 13 augustus.

5. De hierna volgende administratieve en speltechnische bepalingen gelden zowel voor het kwalificatietornooi van 5 augustus als voor het Euro Miniemen hoofdtornooi van 11, 12 en 13 augustus.

Administratieve bepalingen.

6. Het tornooi is voorbehouden aan miniemen-elftallen (U13). De spelers moeten geboren zijn tussen 01.01.2005 en 31.12.2006. (Uitzonderingen: zie artikel 7 en 8.)

7. Enkel de Belgische ploegen waarvan het eerste elftal niet in een nationale reeks speelt (eerste, tweede, derde of vierde klasse), mogen tijdens alle wedstrijden van het tornooi 6 (zes) spelers opstellen geboren tussen 01.01.2004 en 31.12.2004. Dit is het maximum aantal spelers van die leeftijd dat mag worden ingeschreven op het scheidsrechtersblad.

8. Attesten, afgeleverd door de nationale bonden welke de toestemming geven om een oudere speler in een jongere categorie te laten spelen om morfologische redenen, worden NIET aanvaard. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.

9. Elke ploeg mag 3 gastspelers van een andere club uitnodigen, mits schriftelijke toelating van hun club.

10. Elke ploeg dient in het bezit te zijn van de identiteitskaarten met een recente foto of de bondsidentiteitskaarten van elke deelnemende speler aan het tornooi. Voor de aanvang van elke wedstrijd en/of bij een eventuele klacht van de tegenstrever kan tot controle van deze identiteitskaarten worden overgegaan.

11. De wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van KHO Bierbeek (stamnummer KBVB 3889), Wijnenberg 1 (zie ook Speelpleinstraat), B-3360 Bierbeek (naast het Cultureel Centrum ‘De Borre’ en de sporthal). Opgelet: het hoofdterrein (terrein 2) is een kunstgrasveld; hierop is het verboden om met metalen studs te spelen.

12. Elke ploeg mag 16 spelers, 1 trainer en drie afgevaardigden inschrijven. ENKEL deze personen zullen toegelaten worden tot de neutrale zone van de voetbalterreinen en in het restaurant voor de maaltijden. Opmerking: voor buitenlandse ploegen kan er een uitzondering gemaakt worden in deze aantallen; de betrokken ploeg dient hiertoe een aanvraag in te dienen minstens 1 maand voor aanvang van het tornooi. Het verblijf en de maaltijden van extra spelers of begeleiders zijn echter steeds ten laste van de deelnemende ploeg.

13. Op de wedstrijddagen van het hoofdtornooi zal aan elke ploeg een middagmaal worden aangeboden. Enkel de ploegen die blijven overnachten hebben ook recht op een ontbijt en/of avondmaal. Dagelijks moet ELKE ploeg zijn deelname aan de maaltijden voor de daarop volgende dag bevestigen op het secretariaat. Zonder deze bevestiging kunnen aan de betreffende ploeg de volgende dag de maaltijden geweigerd worden!

14. Een ploegenfiche moet dagelijks vóór de aanvang van de eerste wedstrijd worden ingediend in het secretariaat. De namen van de spelers en de officiële kleuren van de club dienen hierop vermeld te worden. Er wordt tevens een scheidsrechtersblad met de namen en de nummers van de 16 spelers voor elke te spelen wedstrijd ingevuld.

15. Een nummering op de truien van de spelers is verplicht. Voor elke speler wordt dezelfde nummering voor de ganse duur van het tornooi behouden. Dit is belangrijk voor de toekenning van sommige trofeeën (beste speler, topschutter, beste doelman, enz… ).

16. Elke deelnemende ploeg op het tornooi moet 2 uitrustingen van een verschillende kleur ter beschikking hebben. In het geval dat beide ploegen in dezelfde kleur aan de aftrap verschijnen geniet de “bezoekende ploeg” het voorrecht om in zijn officiële kleuren te spelen en moet de “thuisspelende ploeg” van uitrusting wisselen. Belangrijk: elke ploeg dient daarom op de ploegenfiche zijn officiële kleuren te vermelden. In geval van discussie zal enkel met deze vermelde kleuren rekening gehouden worden.

17. Elke ploeg moet iedere dag minstens één uur vóór de aanvang van hun eerste te spelen wedstrijd aanwezig zijn. Zie het wedstrijdschema of raadpleeg onze website (http://eurobierbeek.org) voor meer bijzonderheden.

18. Tijdens het hoofdtornooi (11, 12 en 13 augustus) dient er voor de aanvang van elke wedstrijd tussen de beide ploegen een wimpel of een aandenken te worden uitgewisseld.

19. Een ploeg die ingeschreven is voor het tornooi maar desondanks niet opdaagt krijgt een boete van 250 Euro.

20. De deelnemende spelers en afgevaardigden moeten verzekerd zijn bij hun nationale voetbalbond. Noch de club KHO Bierbeek, noch de organisatoren VZW Euro-Bierbeek, zijn verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of voor het verlies of diefstal van voorwerpen op of rond de terreinen en kleedkamers.

21. Elke ploeg die deelneemt aan het hoofdtornooi (11, 12 en 13 augustus) moet verplicht aanwezig zijn op de sluitingsceremonie op zondag 13 augustus 2017. De aanvang van deze plechtigheid is voorzien tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Zie het wedstrijdschema of raadpleeg onze website (http://eurobierbeek.org) voor meer bijzonderheden.

22. Een ploeg die inbreuk pleegt op het reglement krijgt een boete van 250 Euro.

Speltechnische bepalingen.

23. Elke ploeg dient zelf de nodige ballen mee te brengen voor de opwarming. De opwarming gebeurt NIET op de terreinen 1, 2 of 3; deze worden enkel gebruikt voor de te spelen wedstrijden. Alle ploegen worden verzocht om voor hun opwarming gebruik te maken van een afzonderlijk terrein, dat zich aan de linkerkant van terrein 3 bevindt. Slechts 5 minuten voor de aanvang van een wedstrijd mogen de twee tegenstanders het aangeduide speelveld betreden.

24. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en spelregels van de KBVB voor 11-tegen-11 ploegen (tenzij hieronder anders aangegeven) en worden geleid door scheids- en lijnrechters aangesloten bij de KBVB of UEFA.

25. In alle wedstrijden is het dragen van beenbeschermers verplicht.

26. De hoekschoppen worden getrapt vanaf de hoekschopvlag.

27. De doeltrap wordt genomen vanop de 16-meterlijn van het strafschopgebied.

28. Een speler die bestraft wordt met een gele kaart mag verder blijven spelen. Indien deze speler echter tijdens dezelfde wedstrijd bestraft wordt met een tweede gele kaart, moet hij onmiddellijk het terrein verlaten en kan hij ook niet vervangen worden door één van de reservespelers. Bovendien is hij automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd van zijn ploeg.

29. Een speler die bestraft wordt met een rode kaart moet onmiddellijk het terrein verlaten en kan ook niet vervangen worden door één van de reservespelers. Bovendien is hij automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd van zijn ploeg. Het inrichtend comité kan eventueel nog overgaan tot het nemen van verdere disciplinaire maatregelen.

30. Vervangingen: deze kunnen doorlopend gebeuren, maar echter steeds bij het stilliggen van het spel en/of na akkoord van de scheidrechter. Het aantal vervangingen dat kan doorgevoerd worden is beperkt tot maximum twee vervangingen per wedstrijdhelft per ploeg! Tijdens de rust mag echter naar believen worden gewisseld. Spelers die tijdens een wedstrijd reeds vervangen werden, mogen nadien in dezelfde wedstrijd terug opgesteld worden.

31. Duur van de wedstrijden: zie het wedstrijdschema of raadpleeg onze website (http://eurobierbeek.org) voor meer bijzonderheden.

32. Rangschikking: A. De rangschikking in elke groep wordt opgemaakt volgens het aantal punten: 3 punten per gewonnen wedstrijd, 1 punt per gelijkspel, 0 punten per verloren wedstrijd. B. In geval van gelijkheid van punten gelden de volgende criteria in volgorde: B1. het aantal gewonnen wedstrijden, B2. het doelpuntensaldo, B3. het aantal gescoorde doelpunten, B4. het onderlinge duel (*). (*) Indien meer dan 2 ploegen gelijk staan na toepassing van criteria A, B1, B2 en B3, wordt een onderlinge rangschikking opgemaakt op basis van dezelfde criteria (A, B1, B2 en B3), maar alleen rekening houdend met de onderlinge wedstrijden van de gelijk staande ploegen. Indien nodig wordt deze procedure recursief toegepast tot alle ploegen eenduidig gerangschikt zijn of tot blijkt dat de gelijkstand niet verbroken kan worden. C. Indien er in de rangschikking na de toepassing van A en B nog steeds ploegen zijn met een gelijke stand, wordt er overgegaan tot een penaltysessie, eventueel verlengd tot er een winnaar kan worden aangeduid . D. Het inrichtend comité behoudt zich ten allen tijde het recht voor om in geval van overmacht het lot door middel van een toss te laten beslissen.

Algemene bepaling.

33. Door de deelname aan het tornooi aanvaardt elke club dit reglement. Elke niet in dit reglement uitdrukkelijk voorziene schikking wordt geregeld volgens de voorzieningen van de KBVB. Het inrichtend comité beslecht dit ter plaatse. Iedere klacht dient te worden ingediend op het secretariaat, op de daartoe voorziene formulieren, ten laatste 15 minuten na het beëindigen van de betreffende wedstrijd. De beslissingen van het comité zijn zonder verhaal.

Règlement

REGLEMENT DU 32ième EURO TOURNOI U13.

1. Le tournoi qualificatif aura lieu le Samedi 5 août 2017, avec 24 équipes.

2. Dans le tournoi qualificatif, il y a 6 poules de 4 équipes. Le gagnant de chaque poule (6) se qualifie pour l’Euro Tournoi pour Minimes décisif, qui aura lieu le 11, 12 et 13 août 2017.

3. Les six gagnants du tournoi qualificatif s’engagent, par le simple fait de participer au tournoi qualificatif, de participer à l’Euro Tournoi pour Minimes décisif du 11, 12 et 13 août. Une équipe qualifiée qui ne se présente pas au tournoi décisif devra payer une amende de 250 Euros.

4. Les équipes qui terminent deuxièmes, troisièmes ou quatrièmes dans leur poule du tournoi qualificatif, seront éliminées et ne participeront pas à l’Euro Tournoi pour Minimes décisif du 11, 12 et 13 août.

5. Les clauses administratives et techniques ci-dessous sont appliquées aussi dans le tournoi qualificatif du 5 août que dans l’Euro Tournoi pour Minimes décisif du 11, 12 et 13 août.

Clauses administratives.

6. Le tournoi est réservé aux équipes de minimes (U13). Les joueurs doivent être nés entre le 01.01.2005 et le 31.12.2006. (Exceptions: voir clause 7 et 8.)

7. Seules les équipes belges dont la première équipe ne joue pas dans une division nationale (première, deuxième, troisième ou promotion) peuvent aligner 6 (six) joueurs nés entre 01.01.2004 et le 31.12.2004 lors de toutes les rencontres du tournoi. Ceci est le nombre maximal de joueurs de cet âge qui peut figurer sur la feuille de match.

8. Des attestations des fédérations nationales qui permettraient à certains joueurs plus âgés de jouer dans une catégorie plus jeune pour de raisons morphologiques, NE seront PAS acceptées. Aucune exception ne sera admise.

9. Chaque équipe peut inviter 3 joueurs affiliés à un autre club, à condition qu’elle est en possession d’une autorisation écrite du club cédant.

10. Chaque équipe doit être en possession des cartes d’identité avec une photo récente ou des cartes d’affiliation à la ligue de chaque joueur participant au tournoi. Un contrôle de ces pièces d’identité est possible avant chaque match, et/ou si une autre équipe aurait porté plainte.

11. Les compétitions se dérouleront sur les terrains de KHO Bierbeek (matricule KBVB 3889), Wijnenberg 1 (voyez aussi Speelpleinstraat), B-3360 Bierbeek (situés à côté du Centre Culturel ‘De Borre’ et le Hall des Sports). Attention: le terrain principal (terrain 2) est un terrain synthétique, sur lequel les poteaux métalliques ne sont pas autorisés.

12. Chaque équipe peut inscrire 16 joueurs, 1 entraineur et 3 délégués. UNIQUEMENT ces personnes auront accès à la zone neutre des terrains de foot, et au restaurant pour prendre les repas. Remarque: concernant ces nombres, une exception peut être faite pour des équipes venant d’un autre pays; dans ce cas, l’équipe en question doit faire une demande écrite au moins 1 mois avant le début du tournoi. Le logement et les repas des joueurs ou délégués supplementaires seront néanmoins toujours mis en charge de l’équipe participante.

13. Pendant la durée du tournoi décisif, un repas (midi) sera offert à chaque équipe. Seulement les équipes qui passent la nuit auront droit également à un petit déjeuner et/ou un repas du soir. Chaque jour du tournoi, CHAQUE équipe devra confirmer sa présence pour le(s) repas du lendemain au secrétariat. Sans cette confirmation, l’équipe concernée peut être exclue pour le repas le lendemain!

14. Une fiche d’équipe doit être présentée au secrétariat chaque jour avant le début du premier match. Les noms des joueurs et les couleurs officielles du club doivent y être indiqués. En plus, une feuille d’arbitrage sera rédigée avec les noms et les numéros des 16 joueurs pour chaque rencontre à jouer.

15. Les maillots des joueurs doivent être numérotés. Pour chaque joueur, la même numérotation est maintenue pour toute la durée du tournoi. Ceci est important pour l’attribution des trophées (meilleur joueur, meilleur butteur, meilleur gardien, etc…).

16. Chaque équipe participant au tournoi doit disposer de 2 jeux de maillots de couleur différente. Dans le cas où les 2 équipes se présenteraient sur le terrain avec les mêmes couleurs, l’équipe “visiteur” aura le privilège de jouer avec ses couleurs officielles et l’équipe qui joue “à domicile” devra changer de maillots. Important: chaque équipe doit indiquer sur la fiche d’équipe les couleurs officielles du club. En cas de discussion, seulement les couleurs indiquées sur la fiche seront pris en compte.

17. Toutes les équipes doivent être sur place chaque jour au moins une heure avant le début de leur premier match. A ce sujet, consultez le schéma avec l’horaire des matches ou notre site internet (http://eurobierbeek.org).

18. Au cours du tournoi décisif (11, 12 et 13 août), toutes les équipes échangeront un fanion ou un souvenir avant le début de chaque rencontre.

19. Une équipe inscrite au tournoi, qui ne se présente pas, devra payer une amende de 250 Euros.

20. Les joueurs et délégués participants doivent être assurés auprès de leur fédération nationale du football. Ni le club KHO Bierbeek, ni le comité organisateur l’ASBL Euro – Bierbeek ne peuvent être tenus responsables d’éventuels accidents, ni de la perte ou du vol des objets sur et à proximité des terrains et des vestiaires.

21. Chaque équipe qui participe au tournoi décisif (11, 12 et 13 août) doit se présenter pour la remise des trophées le dimanche 13 août 2017. Le début de cette cérémonie est prévu entre 17.30 heures et 18.00 heures. A ce sujet, consultez le schéma avec l’horaire des matches ou notre site internet (http://eurobierbeek.org).

22. Le club participant qui enfreint le règlement, devra payer une amende de 250 Euros.

Clauses techniques.

23. Chaque équipe est priée d’apporter ses propres ballons pour l’échauffement. L’échauffement NE se fait PAS sur les terrains 1, 2 ou 3; ces terrains sont utilisés uniquement pour les matches à jouer. Pour leur échauffement, toutes les équipes sont priées d’utiliser un terrain séparé, qui se situe au côté gauche du terrain no. 3. Ce n’est que 5 minutes avant le début d’un match, que les deux adversaires puissent se présenter au terrain désigné.

24. Les compétitions se dérouleront selon les règlements et règles de jeu de l’URBSFA pour les parties 11-11 (sauf les exceptions mentionnées en bas), et seront dirigées par des arbitres et juges de ligne, affiliés à la URBSFA ou UEFA.

25. Dans tous les matches, le port de jambières est obligatoire.

26. Les coups de coin sont tirés depuis le drapeau de corner.

27. Le coup de pied de but est donné dès la ligne des 16 mètres du grand rectangle.

28. Un joueur, pénalisé avec une carte jaune, peut continuer à jouer. Mais si ce joueur est pénalisé avec une 2ième carte jaune dans la même partie, il doit immédiatement quitter le terrain et il ne peut non plus être remplacé par un de ses co-équipiers. En plus, il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe.

29. Un joueur, pénalisé avec une carte rouge, doit immédiatement quitter le terrain et il ne peut non plus être remplacé par un de ses co-équipiers. En plus, il est automatiquement suspendu pour le match suivant de son équipe. Eventuellement, l’organisation peut encore prendre des mesures disciplinaires additionnelles.

30. Substitutions: on peut changer en continu, mais les changements se font uniquement à un arrêt de jeu et/ou après accord de l’arbitre. Le nombre de changements est limité à deux joueurs par mi-temps par équipe. Entre les deux mi-temps on peut cependant changer de joueurs sans limite. Des joueurs qui ont déjà été remplacés au cours d’une partie, peuvent reprendre le jeu plus tard dans la même partie..

31. Durée des matches: consultez le schéma avec l’horaire des matches ou notre site internet (http://eurobierbeek.org).

32. Classement: A. Le classement dans chaque groupe est établi suivant le nombre de points obtenu: 3 points par match gagné, 1 point par match nul, 0 points par match perdant. B. En cas d’égalité de points, les critères suivants seront d’application dans l’ordre suivant: B1. le nombre des matches gagnés, B2. la différence des buts, B3. le nombre des buts marqués, B4. le résultat du match entre eux (*). (*) Dans le cas où plus que 2 équipes sont en égalité après l’application des critères A, B1, B2 et B3, un classement sera fait seulement entre eux, sur base des mêmes critères (A, B1, B2 et B3), mais en tenant compte uniquement des matches entre les équipes en égalité. Si nécessaire, cette procédure est appliquée récursivement jusqu’au moment où on peut faire un classement final pour tous les équipes du groupe, ou jusqu’au moment où il est clair que l’égalité ne peut pas être levée. C. S’il restent dans le classement des équipes en égalité après l’application de A et B, on passe à une série de penalties, éventuellement prolongée jusqu’au moment ou il y aura un vainqueur. D. En cas de force majeure, le comité organisateur se réserve à tout moment le droit de passer au tirage au sort (en jouant à pile ou face).

Clause générale.

33. Le seul fait de participer au tournoi, fait preuve d’accord avec ce règlement. Chaque disposition non-prévue explicitement dans ce règlement sera réglée suivant les modalités de l’URBSFA. Le comité organisateur tranchera sur place. Chaque plainte doit être introduite au secrétariat au moyen des documents ad-hoc et au plus tard 15 minutes après la fin du match concerné. Les décisions du comité organisateur sont sans recours.

Regulations

REGULATIONS OF THE 32nd EURO TOURNAMENT U13.

1. The qualification tournament is held on August 5th 2017, with 24 teams.

2. The qualification tournament is played with 6 groups of 4 teams. The winner of each group (6) is qualified for the main U13 Euro Tournament of August 11th, 12th and 13th, 2017.

3. By the simple fact of participating in the qualification tournament, the six winning teams engage themselves to participate in the main U13 Euro Tournament of August 13th, 14th and 15th. Any qualified team, not appearing in the main tournament, will be fined 250 Euros.

4. The teams that finish second, third or fourth of their group in the qualification tourmament, are eliminated and will not participate in the main U13 Euro Tournament of August 11th, 12th and 13th.

5. The following administrative and technical regulations apply both to the qualification tournament of August 5th and the main U13 Euro Tournament of August 11th, 12th and 13th.

Administrative regulations.

6. The tournament is reserved for U13 teams. The players have to be born between 01.01.2005 and 31.12.2006. (Exceptions: see article 7 and 8.)

7. Only Belgian teams, of which the first team is NOT playing in a National League (first, second, third or fourth league), are allowed to post 6 (six) players born between 01.01.2004 and 31.12.2004 during every match of the tournament. This is the maximum number of players of that age that may appear on the competition form.

8. Older players who might have a (written) permission of the national football association to play in a younger category for morphologic reasons, will NOT be accepted in the tournament. There will be no exceptions.

9. Each team can invite 3 guest-players of another team, provided that it can show a written permission of that team.

10. Each team has to be in possession of an identity card with a recent photograph on it or an affiliation card to the national federation of each of the participant players in the tournament. Those can be checked before the start of each game and/or whenever there might be a complaint of another team.

11. The matches will be played at the premises of KHO Bierbeek (affiliation number KBVB 3889), Wijnenberg 1 (see also Speelpleinstraat), B-3360 Bierbeek, Belgium (situated next to the Cultural Centre ‘De Borre’ and the Hall of Sports). Attention: the main field is made of artificial grass on which it is not allowed to play with metallic studs.

12. Each team can subscribe 16 players, 1 coach and 3 members of staff. ONLY these people will be granted access to the neutral zone of the fields and to the restaurant for the meals. Remark: for foreign teams, an exception on these numbers can be made, providing that a written request has been made at least 1 month prior to the tournament. However, lodging and meal expenses for extra players or extra members of staff will always be chargeable tot he participating team.

13. Every team will be offered a lunch (noon) on tournament days. Teams that stay overnight will also be offered breakfast and/or dinner (evening). Every tournament day, EACH team must confirm its presence for the meal(s) of the following day in the secretary’s office or administration room. If not, it can be refused to attend the lunch the next day!

14. Every day, a team form has to be delivered in the secretary’s office or administration room before the start of the first game. On this form, the names of the players and the official team colours must be entered. Furthermore, the names and the numbers of the 16 players must be entered on a competition form (one for each game).

15. The players’ shirts must be numbered. Each number must be assigned to the same player during the whole of the tournament. This is important for the attribution of various awards (best player, best goal getter, best goal keeper, etc…).

16. Each participating team will bring two outfits in different colors. If the two opponent teams appear in the same coloured outfit at the start of the game, the “visiting” team has the privilege of playing in the official colors and the “home” team has to change its outfit. Important: each team should specify its official team colors on the team form. In any case of disagreement, only the colors mentioned on the team form will be taken into consideration.

17. Each team has to be present every day at least one hour before the start of its first game. See the tournament schedule or check out the website (http://eurobierbeek.org) for more information.

18. During the main tournament (August 11th, 12th and 13th), a banner or a souvenir will be exchanged between the two playing teams before the start of each game.

19. A team, subscribed for the tournament but not appearing, will be fined 250 Euros.

20. The participating players and members of staff have to be insured at their own national football association. Nor the local club KHO Bierbeek, nor the organising committee VZW Euro-Bierbeek can be held accountable for accidents of any kind or for theft of objects occurring on or around the grounds or in the dressing rooms.

21. Each team, participating in the main tournament (August 11th, 12th and 13th), has to attend the final ceremony on Sunday August 13th 2017. This ceremony will start between 17.30 and 18.00 o’clock. See the tournament schedule or check our website (http://eurobierbeek.org) for more information.

22. A team violating the regulations will be fined 250 Euros.

Technical regulations.

23. Every team will bring their own balls for warming up. Teams are NOT allowed to do their warm-up on the fields 1, 2 or 3; these fields are used exclusively for the football matches. A specific field for warming up is situated on the leftside of the field nr. 3. Only 5 minutes before the start of a game, the two opponents are granted access to the indicated field.

24. The games will be played according to the rules and regulations of the Belgian Football Association (KBVB) for 11-to-11 games (some exceptions: see below). All referees and linesmen are members of the KBVB or UEFA.

25. Each player should wear leg guards in every game.

26. Corner kicks have to be taken from the corner flag.

27. The goal kick is taken from the 16 meter line of the penalty area.

28. A player receiving a yellow card can keep on playing. However, if this player is punished with a second yellow card during the same game, he has to leave the playing ground immediately and he cannot be replaced by one of the substitutes. Furthermore, he will be automatically suspended for the next game of his team.

29. A player receiving a red card has to leave the playing ground immediately and he cannot be replaced by one of the substitutes. Furthermore, he will be automatically suspended for the next game of his team. Eventually, the organising committee might impose additional disciplinary measures.

30. Substitutions: these are allowed permanently, but they can only occur when the game is paused and/or when agreed by the referee. During each half of the game, each team can replace a maximum of two players by a substitute. During the half-time interval there is no limit to the number of substitutes being lined up. Players that were replaced before in the course of a game may always resume this game again later on.

31. Duration of the games: see the tournament schedule or check our website (http://eurobierbeek.org) for more information.

32. Ranking: A.The ranking in each group will be decided by the number of points obtained: 3 points for a victory, 1 point for a draw, 0 points for a loss. B. In case of an equal number of points, the following criteria will apply in the specified order: B1. the number of victorious games, B2. the goal difference, B3. the number of goals scored, B4. the result of the mutual game played (*). (*) If more than 2 teams are ranked equally after applying criteria A, B1, B2 and B3, a ranking between them is established based on the same criteria (A, B1, B2 and B3), but only counting the games between the equally-ranked teams. If necessary this procedure is applied recursively until a complete ranking is reached or it becomes clear that the tie can not be broken in this manner. C. If some teams are still ranked equally, after application of A and B, a series of penalty kicks will be taken, potentially prolonged until there is a winner. D. At any time, the organising committee can decide to let a toss break the tie, in case of force majeure.

General regulation.

33. By participating in the tournament every team subscribes to these regulations. Each dispute, not explicitly mentioned in these regulations, will be settled according to the rules of the KBVB. The organising committee will make a decision on the spot. Any complaint must be submitted by means of the correct documents at the secretary’s office or administration room within 15 minutes after the end of the match concerned. The decision of the committee is without recourse.

Reglement

REGLEMENT DES 32. EURO TURNIERS U13.

1. Die Qualifikationsrunde wird mit 24 Mannschaften am 5. August 2017 stattfinden.

2. In der Qualifikationsrunde gibt es 6 Gruppen mit 4 Mannschaften. Jeder Gruppensieger (6) ist qualifiziert für das U13 Euro Hauptturnier am 11., 12. und 13. August 2017.

3. Die sechs Gruppensieger der Qualifikationsrunde verpflichten sich, nur durch ihre Teilnahme an der Qualifikationsrunde, zur Teilnahme am U13 Euro Hauptturnier am 11., 12. und 13. August. Eine qualifizierte Mannschaft, die beim Hauptturnier nicht erscheint, bezahlt eine Geldstrafe von 250 Euro.

4. Die zweit-, dritt- und viertplatzierte Mannschaften von jeder Gruppe der Qualifikationsrunde sind eliminiert und werden nicht am U13 Euro Hauptturnier am 11., 12. und 13. August teilnemen.

5. Die untenstehende administrative und spieltechnische Bestimmungen gelten sowohl für die Qualifikationsrunde am 5. August als für das U13 Euro Hauptturnier am 11., 12. und 13. August.

Administrative Bestimmungen.

6. Das Turnier ist U13 Mannschaften vorbehalten. Die Spieler sollen zwischen 01.01.2005 und 31.12.2006 geboren sein. (Ausnahmen: siehe § 7 und 8.)

7. Nur die Belgischen Mannschaften, deren 1. Mannschaft nicht in einer nationalen Liga spielt (1., 2., 3. oder 4. Liga), dürfen bei allen Spielen des Turniers 6 (sechs) Spieler, geboren zwischen 1.1.2004 und 31.12.2004, aufstellen. Auf dem Schiedsrichterblatt sollen nicht mehr als 6 Spieler dieser Altersgruppe eingetragen werden.

8. Vom Fußball-Bund ausgestellte Atteste, die es älteren Spielern aus körperlich-morphologischen Gründen erlauben in jüngeren Mannschaften mitzuspielen, sollen NICHT akzeptiert werden. Es werden keine Ausnahmen zugelassen.

9. Jede Mannschaft darf 3 Gastspieler einladen, aber nur mit schriftlicher Bestätigung ihres Vereins.

10. Jede Mannschaft muss die Personalausweise, Reisepässe oder DFB-Ausweise der Spieler mit einem aktuellem Foto vorlegen können. Vor Anfang jedes Spiels und/oder bei einer von der gegnerischen Mannschaften eingereichten Beschwerde könnten diese Personalien überprüft werden.

11. Die Begegnungen werden auf dem Gelände des KHO Bierbeek (Stammnr. KBVB 3889), Wijnenberg 1, B-3660 Bierbeek, Belgien stattfinden (bei dem Kulturzentrum “De Borre” und der Sporthalle). Achtung: das Hauptfeld (Feld 2) ist ein synthetisches Feld, wo keine Schraubstollen erlaubt sind.

12. Jede Mannschaft darf 16 Spieler, 1 Trainer und 3 Begleiter anmelden. NUR diese Personen haben Zugang in der neutralen Zone der Spielfelder und im Restaurant zum Essen. Wichtig: ausländische Mannschaften können bis spätestens einen Monat vor dem Anfang des Turniers eine Ausnahme betreffend diese Zahlen beantragen. Die Kosten für Aufenthalt und Mahlzeiten von zusätzlichen Spieler oder Begleiter sind aber immer zu Lasten der teilnehmenden Mannschaft.

13. Während des Hauptturniers wird den Mannschaften an jedem Spieltag ein Mittagessen angeboten. Mannschaften die übernachten haben auch Recht auf Frühstück und Abendessen. JEDE Mannschaft soll täglich ihre Teilnahme an der (den) Mahlzeit(en) des nächsten Tages im Sekretariat bestätigen. Geschieht dies nicht, kann ihr der Zugang ins Restaurant verweigert werden.

14. Jeden Tag vor Beginn des ersten Spiels wird ein Team-Blatt mit den Namen der Spieler und den offiziellen Farben des Vereins im Sekretariat bekannt gegeben. Die Namen und die Trikot-Nummer der 16 Spieler müssen auch auf die Schiedsrichterblättern jedes Spiels eingetragen werden.

15. Die Shirts der Spieler sollen mit einer Trikot-Nummer ausgerüstet sein. Jeder Spieler behält seine Trikot-Nummer während des ganzen Turniers. Dies ist wichtig bei der Preisverleihung (bester Spieler, bester Torschützer, bester Torhüter, usw…).

16. Jede Mannschaft muss über 2 farblich verschiedene Ausrüstungen verfügen. Wenn zwei Mannschaften mit gleichen Trikotfarben antreten, haben die “Besucher” das Vorrecht in den offiziellen Farben des Vereins zu spielen und die “Heimmannschaft” soll die Farben wechseln. Achtung: die offiziellen Farben müssen auf dem Team-Blatt erwähnt werden. Im Falle der Zwietracht sind nur die hier erwähnten Farben gültig.

17. Jede Mannschaft soll jeden Tag mindestens eine Stunde bevor dem Anfang ihres ersten Spiels anwesend sein. Bitte sehen Sie im Spielplan des Turniers oder konsultieren Sie unsere Website (http://eurobierbeek.org).

18. Während des Hauptturniers (11., 12. und 13. August) werden die beide Mannschaften vor dem Anfang jedes Spiels ein Fähnchen oder ein Andenken austauschen.

19. Eine angemeldete Mannschaft, die nicht auf dem Spielplatz erscheint, bezahlt eine Geldstrafe von 250 Euro.

20. Spieler und Begleiter sollen beim eigenen Fußball-Bund bzw. beim eigenen Verein versichert sein. Der Verein KHO Bierbeek und die Organisatoren des Turniers, VZW Euro-Bierbeek, übernehmen keine Haftung für Unfälle oder den Verlust bzw. Diebstahl von Objekte in der Umgebung der Fußballfelder oder in den Kabinen.

21. Jede Mannschaft, die am Hauptturnier (11., 12. und 13. August) teilnimmt, soll auch bei der Abschlußzeremonie am Sonntag 13. August 2017 anwesend sein. Diese Zeremonie soll anfangen zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr. Bitte sehen Sie im Spielplan des Turniers oder konsultieren Sie unsere Website (http://eurobierbeek.org).

22. Verstöße gegen die Bestimmungen im Reglement werden mit einer Geldstrafe von 250 Euro belegt.

Spieltechnische Bestimmungen.

23. Jede Mannschaft wird gebeten eigene Bälle für die Aufwärmung mitzubringen. Die Mannschaften sollen ihren Aufwärmung NICHT auf den Fußballfeldern 1, 2 oder 3 durchführen; diese Spielfelder sind nur den Spielen vorbehalten. Wir bitten alle Mannschaften das Aufwärmungsfeld zu benützen, das sich am linken Seite vom Fußballfeld Nr. 3 befindet. Nur 5 Minuten vor dem Anfang eines Spiels dûrfen die beide Gegner das angedeutete Feld betreten.

24. Die Spiele werden nach dem Reglement und Spielregeln des Königlichen Belgischen Fußball-Bundes (KBVB) für 11-11 Spiele ausgetragen und werden von Schieds- und Linienrichtern des KBVB oder UEFA geleitet.

25. Das tragen von Beinschienen ist obligatorisch in allen Spielen.

26. Die Eckstöße werden an der Eckfahne genommen.

27. Der Torabstoß wird genommen ab den 16 meter Linie von den Strafraum.

28. Bekommt ein Spieler die gelbe Karte, darf er weiterspielen. Bekommt er aber im selben Spiel eine weitere gelbe Karte, soll er sofort das Feld verlassen und darf er auch nicht ersetzt werden. Außerdem ist er automatisch für das nächste Spiel seiner Mannschaft gesperrt.

29. Bekommt ein Spieler die rote Karte, soll er sofort das Feld verlassen und darf er auch nicht ersetzt werden. Außerdem ist er automatisch für das nächste Spiel seiner Mannschaft gesperrt. Die Turnierleitung könnte sich auch noch weitere disziplinarische Maßnahmen vorbehalten.

30. Wechseln: es darf laufend gewechselt werden, aber nur bei Spielunterbrechungen oder wenn der Schiedsrichter es zuläßt. Jede Mannschaft darf aber maximum 2 Spieler pro Spielhälfte wechseln. Während der Pause kann man aber unbegrenzt wechseln. Spieler die im Verlauf eines Fußballspiels schon gewechselt wurden, darf man später im selben Spiel wiederum einsetzen.

31. Spieldauer: bitte sehen Sie im Spielplan des Turniers oder konsultieren Sie unsere Website (http://eurobierbeek.org).

32. Tabelle: A. Die Punktzahl bestimmt die Platzierung in der Tabelle jeder Gruppe: 3 Punkte für ein gewonnenes Spiel, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für ein verlorenes Spiel. B. Bei gleicher Punktzahl gelten folgende Kriterien, in dieser Reihenfolge: B1. die Anzahl der gewonnenen Spiele, B2. der Tordifferenz, B3. die Anzahl der erzielten Tore, B4. das Ergebnis der direkten Begegnung zwischen den beiden Mannschaften (*). (*) Wenn nach der Anwendung der Kriterien A, B1, B2 und B3 mehr als 2 Mannschaften eine gleiche Punktzahl erreicht haben, wird nur fûr diesen Mannschaften eine neue Tabelle, mit Anwendung von denselben Kriterien (A, B1, B2 en B3) aufgesetzt, aber ausschließlich mit Berücksichtigung der gegenseitigen Spiele der Mannschaften mit gleicher Punktzahl. Wenn nötig soll diese Prozedur rekursiv angewendet werden, bis eine eindeutige Platzierung in der Tabelle möglich sei, oder bis es deutlich sei daß der Gleichstand nicht aufgehoben werden kann. C. Wenn in der Tabelle nach der Anwendung von A und B einige Mannschaften immer noch einen Gleichstand haben, werden sie eine Serie von Strafstöße verwandeln, eventuel fortgesetzt bis eine der Mannschaften gewinnt. D. Die Turnierleitung behaltet sich immer das Recht vor um im Falle der Uebermacht mittels eines Tosses eine Entscheidung zu treffen.

Algemeine Bestimmung.

33. Die Teilnahme am Turnier setzt ein Einverständnis mit diesem Reglement voraus. Jeder nicht in diesem Reglement geregelte oder vorgesehene Fall wird nach dem Reglement des KBVB entschieden. Die Turnierleitung wird zur Stelle eine Entscheidung treffen. Jede Beschwerde über eine gespielte Begegnung soll innerhalb einer Viertelstunde nach Ablauf dieses Spiels auf einem dafür vorgesehenen Formular beim Sekretariat eingereicht werden. Die Entscheidung der Turnierleitung ist endgültig.